Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Fábiáni Calligraphy

Forgács-Fábián Sára EV. (továbbiakban: Vállalkozó)

1.1. A Vállalkozó fokozott figyelmet fordít a Vállalkozó számára átadott személyes adatok védelmére.

1.2. A Vállalkozó a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartására. A Vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Vállalkozó adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1.2.1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról,

1.2.2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

1.3. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

1.4. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1.5. Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

1.6. Megrendelő: olyan (természetes) személy, aki a Webshopban rendelést ad le.

2. Kezelt adatok, az adatkezelés típusa

2.1. A Vállalkozó a Megrendelő vonatkozásában az alábbi adatokat kezelheti:

2.1.1. Név 

2.1.2. E-mail cím

2.1.3. Telefonszám

2.1.4. A számlakiállításhoz szükséges adatok (Számlázási név, cím, adószám)

2.3. Az adatok gyűjtése a www.fabianicalligraphy.hu oldalon keresztül történik.

2.4. A Vállalkozó a 2.1. pontban felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeli szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyek kezelése nélkülözhetetlenek a Megrendelő jogviszony fennállása alatt.

2.5. A Vállalkozó az adatok megadása előtt tájékoztatja az érintettet az adatkezelés szabályairól olyan módon, hogy

2.5.1. a jelen adatvédelmi tájékoztatót elérhetővé teszi a www.fabianicalligraphy.hu oldalon.

2.6. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a kifejezett kérés nélkül tudomására hozott adatokért, azok azonnal megsemmisítésre kerülnek.

2.7. A Vállalkozó különleges adatokat nem kezel.

3. Adattovábbítás

3.1. A Megrendelők adatai nem kerülnek továbbításra.

4. Az adatkezelés célja

4.1. Az adatok kezelésére kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célokból kerül sor, azaz

4.1.1. A Megrendelő vonatkozásában: Az adatok kezelésére kizárólag a megrendelés teljesítésének érdekében kerül sor. A Vállalkozó az érintett adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel.

5.Az adatkezelés jogalapja

5.1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

5.2. Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

6. Az adatok biztonsága

6.1. A Vállalkozó a személyes adatok biztonsága érdekében olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

7. Az adatkezelésre jogosultak köre

7.1. Az adatkezelésre feljogosítottak: Forgács-Fábián Sára, valamint esetlegesen a Képzést szervezők köre.

7.3. A Vállalkozó az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez.

8. Az adatkezelés időtartama

8.1. Az adatkezelés az ahhoz való hozzájárulás megadásával kezdődik.

8.2. A Vállalkozó a Megrendelők vonatkozásában az adatokat az adatbázisában mindaddig megőrzi és kezeli az adatokat, amíg az érintett nem kéri azok törlését vagy a megrendelés teljesítésétől számított legfeljebb 12 (azaz tizenkettő) hónap elteltével automatikusan törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, melyek megőrzését egyéb jogszabályok előírnak. 

9. Az érintettek jogai

9.1. A Vállalkozó által kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti. Az erre vonatkozó kéréseknek munkaidőben a Vállalkozó mindenkor haladéktalanul eleget tesz.

9.2. Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésre a Vállalkozó tájékoztatást ad az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az fabiani.calligraphy@gmail.com e-mail címen kérhető.

9.3. A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén az érintett bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre a Vállalkozó helyesbíti, a hiányos vagy téves adatot törli. A Vállalkozó a helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mail-ben küld.

10. Jogérvényesítés

10.1. Az érintett a személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat.

10.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

10.3. Az érintett bírósághoz fordulhat:

10.3.1. a felvilágosítás megtagadása,

10.3.2. a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,

10.3.3. jogainak megsértése esetén, továbbá

10.3.4. ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha a Vállalkozó a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

10.4. A per elbírálása A Vállalkozó mint alperes székhelye szerinti törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

10.5. A Vállalkozó adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljon a Vállalkozóhöz.

Kelt: Budapesten, 2021. június 9. napján

Forgács-Fábián Sára EV.