Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 

A www.fabianicalligraphy.hu webáruház üzemeltetője:

●      Forgács - Fábián Sára E.V. (a továbbiakban Szolgáltató)

●      Székhely: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág utca 14/F

●      Adószám: 56546529-1-39

●      Bankszámlaszám: OTP Bank 11773487 - 00996206 - 00000000

●      Nyilvántartási száma: 55203739

●      Levelezési és szállítási cím: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág utca 14/F

Felhasználó regisztráció nélkül vásárolhat a webshopban.

A vásárláshoz szükséges adatok:

●      a vásárló neve

●      szállítási címe

●      számlázási címe

●      elektronikus levelezési címe

Csak olyan információkat kérünk Öntől a vásárláskor, amelyek feltétlenül fontosak ahhoz, hogy küldeménye célba érjen. Telefonszámára azért van szükségünk, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket is tisztázhassuk Önnel. Kérjük, ennek érdekében pontosan adja meg a kért adatokat!

Vásárlónak lehetősége van feliratkoznia, a Hírlevél form kitöltésével. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a Szolgáltató által meghatározott időközönként.

Adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény  és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelt) előírásainak megfelelően járunk el. A szolgáltató, az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azt harmadik személynek át nem adja. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez szükségesek.

Fizetési módok:

●   Előre utalás a megadott bankszámlaszámra

●   Elektronikus úton bankkártyával (Mastercard, Maestro, VISA, American Express) vagy e-pénztárcával (Stripe) történő fizetési tranzakcióra. Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártyával vagy az e-pénztárcával történő fizetésre vonatkozó tájékoztató itt érhető el: https://stripe.com/en-hu. A bankkártya adatok a webáruházhoz és üzemeltetőjéhez nem jutnak el.

 

●      Panaszok és reklamációk

Vállalkozásunk mindenkor törekszik vásárlóit maradéktalanul kiszolgálni és megelégedésükhöz hozzájárulni. Előfordulhat azonban, hogy ez nem teljes mértékben sikerül.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy amennyiben panasszal kíván élni szolgáltatásunkkal vagy termékeinkkel kapcsolatban +36 30 243 8848 telefonszámon vagy az fabiani.calligraphy@gmail.com email címen szívesen állunk az Ön rendelkezésére.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Felhasználó panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:[1] [DKD2] 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK

irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i

524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel

rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: https://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Felhasználó a webshoppal kapcsolatos vitája esetén a lakóhelye szerint illetékes békéltető

testülethez fordulhat. A békéltető eljárásában a Szolgáltató a vonatkozó jogszabály alapján köteles

részt venni és együttműködni. A testületek listáját megtalálhatják a www.bekeltetes.hu oldalon.

Amennyiben a Felhasználó panaszát vagy minőségi kifogását a Szolgáltató nem, vagy nem a

jogszabályoknak megfelelően kezelte, illetve egyéb, a fogyasztói jogot sértő hibát vétett, a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A lakóhely szerint illetékes járási hivatalok listáját és elérhetőségeit a www.jarasinfo.gov.hu oldalon érhetik el. Egyes esetekben (így webshopokat érintő bizonyos jogsértések esetén is) az eljárást a megyeszékhelyek járási hivatala folytatja le.

Vegyes rendelkezések

Kijelentjük, hogy az oldalon megjelent információkat a Forgács - Fábián Sára E.V. birtokolja. Tilos, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül a tőlünk (nem csak internetes oldalainkról) származó információk tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldalak

bárminemű sokszorosítása.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop, weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai - eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Szolgáltatót illetik meg.

Különösen tilos a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldaláról letöltött tartalmat a

webshopban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni vagy másolni, illetőleg más hasonló tevékenységet folytatni. A Szolgáltató szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnali jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Hozzájárulunk weboldalunk böngészéséhez, illetve kivonatok – kizárólag saját felhasználási célból történő – készítéséhez. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz előzetes írásbeli hozzájárulás szükséges!

 

Jelentkezési és lemondási feltételek

Workshopokra való JELENTKEZÉS MENETE, FELTÉTELE:

●  A jelentkezés minden esetben írásban történik.

●  A regisztrációhoz a Workshop díjának befizetése szükséges minden esetben, melynek

összege az esemény leírásában olvasható.

● Amennyiben átutalással kíván fizetni, befizetéséhez ELEKTRONIKUS DÍJBEKÉRŐT küldünk, melynek kiállításához szükségünk van a résztvevőtől SZÁMLÁZÁSI címre.

●  Amikor a workshop díjának befizetése a számlán feltüntetett határidőre megtörténik, a

regisztráció véglegessé válik.

●  Amennyiben online fizet, a regisztráció azonnal véglegessé válik.

ELÁLLÁS JOGA

●  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

●  Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

●   A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

●   Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű, vagy a kipróbáláshoz feltétlenül szükséges mértéket meghaladó használatból adódó anyagi kár megtérítését.

●  Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

●    A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

●   Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

●  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

● Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

● Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

●   A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

●  Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

●  A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

●  Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

●   Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

●    Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

●    Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK WORKSHOP ESETÉBEN

●      A részvételi díj a fentiek szerint visszatéríthető, illetve másik személynek átadható.

●      Ha már mindenképpen lemondással kell hogy éljen, akkor lehetőség van még egy másik időpontra módosítani a részvételt! Ezt írásban a fabiani.calligraphy@gmail.com e-mail címre küldött levéllel kell jelezni.

 

A jelen Szabályzat 2021. június 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.